Pay online Paypal

  • ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ผ่าน Paypal Account: paypal@metrabyteone.co.th
  • ขั้นตอนการชำระเงินผ่านระบบ Paypal ง่ายๆ
  • เพียง ค้นหาโดเมนของท่าน และเลือกใบ Invice กด Pay Now  เพื่อชำระเงิน

Email

support@metrabyteone.co.th

Call Center

02-1054-283

Line@

@MTBONE

Support Service

บริการ 24/7

Paypal Online

วิธีการชำระเงิน (รองรับการแสดงผลผ่าน Mobile)
  1. ค้นหาชื่อโดเมนของท่าน โดยป้อนที่ช่องชื่อโดเมนโดยไม่ต้องป้อน www หากชื่อโดเมนถูกต้อง ระบบจะแสดงเลขที่ใบ Invoice ให้อัตโนมัติ จากนั้น Click ที่ใบสั่งซื้อที่ต้องการระบบจะแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อ
  2. หากต้องการชำระเงิน กด Pay Now เพื่อชำระเงิน Online ด้วยบัตรเครดิต หรือ paypal account

    หมายเหตุ หากต้องการชำระครั้งเดียว หลายรายการสามารถโอนเงินผ่าน paypal ได้ที่ paypal@metrabyteone.co.th